POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu, zwany dalej cmentarzem, jest miejscem pochówku osób zmarłych. Prawo pochowania zwłok przysługuje rodzinie osoby zmarłej, instytucjom, a także osobom obcym, które się do tego zobowiążą.
 2. Dokumentem niezbędnym do wykonania pochówku jest karta zgonu z informacją z Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 3. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od momentu zgonu, z wyjątkiem osób zmarłych na choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem chorób występujących w krajach tropikalnych.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Biuro zarządcy cmentarza czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. od 7:30 do 14:30
 2. Utrzymywanie porządku oraz wszelkie sprawy organizacyjne należą do zarządcy cmentarza. Cmentarz czynny jest codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00
 3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w godzinach pracy biura zarządcy cmentarza. Przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej jest możliwe w innych godzinach, po wcześniejszym uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza.
 4. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza. W przypadku wykonania prac bez zgody zarządcy cmentarza, teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego na koszt osoby opiekującej się grobem. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza pozostałe materiały i nieczystości.
 5. Wszelkie nieczystości w postaci zwiędłych kwiatów, zniczy itp. należy składać wyłącznie w wyznaczonych do tego pojemnikach.
 6. Za opiekę nad grobem odpowiada rodzina osoby zmarłej lub inna upoważniona osoba.
 7. Na terenie cmentarza zabrania się:
  1. wprowadzania zwierząt
  2. zrywania roślin i sadzenia drzew i krzewów – bez zgody Zarządcy
  3. spożywania alkoholu i/lub przebywania w stanie nietrzeźwym
  4. palenia tytoniu
  5. ustawiania nagrobków przekraczających wymiary grobu
  6. grodzenia kwater
  7. zakłócania ciszy i powagi miejsca
  8. prowadzenia działalności handlowej bez zgody Prezydenta Miasta Kołobrzeg
  9. przebywania poza godzinami jego otwarcia

MIEJSCA POCHÓWKU

 1. Pochówek osób zmarłych odbywa się zgodnie z kolejnością miejsc i planem zagospodarowania kwater.
 2. Zwłoki chowa się w grobach:
  1. ziemnych - wykopanych w ziemi na 1.7 metra mogiłach, w których chowa się trumnę i przysypuje ziemią
  2. murowanych - o bokach murowanych, prefabrykowanych lub betonowych ze sklepieniem nad trumną,
  3. grobowcach - dużych murowanych, prefabrykowanych lub betonowych wylewanych na mokro grobach, służących do chowania kilku osób,
  4. kolumbariach - budowlach naziemnych z grobami w niszach ściennych przeznaczonych do chowania urn.
 3. Rodzina lub uprawniony organ zobowiązani są do uzgodnienia z zarządcą cmentarza sposobu przebiegu ceremonii pogrzebowej.
 4. Prawo do grobu wynosi 20 lat od momentu dokonania pochówku. Przed upływem 20 lat osoba opiekująca się grobem powinna przedłużyć prawo do grobu poprzez dokonanie stosownej opłaty, wnoszonej do zarządcy cmentarza.
 5. Jeśli przed upływem 20 lat osoba opiekująca się grobem nie wniesie stosownej opłaty zarządca cmentarza ma prawo zlikwidować grób a miejsce użyć do pochowania innej osoby.
 6. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu nie może zostać wykonane jeżeli zostanie wniesiona stosowna opłata za grób.
 7. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania osób opiekujących się grobami w celu przypomnienia im o dokonaniu stosownej opłaty. Zarządca, w okresie 6 miesięcy przed upływem terminu dokonania stosownej opłaty, powinien przypomnieć pisemnie o konieczności dokonania takiej opłaty na ostatnio podany adres. Osobie, która nie uiściła w terminie opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie praw do grobu, jeśli grób został już przekazany innej osobie.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie skargi i wnioski można składać w biurze cmentarza w godzinach pracy biura.